Page 2 - Rastatt Info 2016
P. 2

lll#WVYZc"^c"gVhiVii#YZ

        9V \jX`hi Yj         OlZ^bVa Z^cbVa^\Zh 7VYZkZg\c“\Zc ^c GVhiVii Ä b^i 6ad]gV jcY CVijgV         6b AZdedaYg^c\ -                               ?V]cVaaZZ &,
         %,''' ,,(")))                                %,''' ,,("+++


          7VYZheV›                                   HedgihX]l^bbWZX`Zc
          @^cYZgWZgZ^X]                                @aZ^c`^cYZgWZX`Zc
          LZaacZhh                                   G^ZhZcgjihX]Z
          HVjcVaVcYhX]V[i                               A^Z\Zl^ZhZ


                     STROM | ERDGAS | TRINKWASSER | WÄRME UND KÄLTE | TELEKOMMUNIKATION | DIENSTLEISTUNGEN                    KE LEISTUNG
                     Kundenzentrum | Markgrafenstraße 7 | 76437 Rastatt
                     Tel. 07222 773-0 | info@star-energiewerke.de | www.star-energiewerke.de
   1   2   3   4   5   6   7